send mailhome
     Latviski Russian Latviski Eesti

 

UFO 3000 DV eksploatavimo ypatumai

PRIETAISO VALDYMAS MYGTUKU, IŠSIDĖSČIUSIU PRIETAISO DISPLĖJUJE

Įjunkite prietaiso maitinimo laidą į rozetę. Pradžioje prietaisas yra išjungtas (OFF), ir jo displėjuje švyti «-».

Spaudžiant išsidėsčiusią prietaiso displėjuje mygtuką, galima pasirinkti šildytuvo galingumo režimą. Displėjuje atitinkamai švytės šildytuvo galingumo* režimo reikšmė - «1», «2», «3» arba «4». Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, prietaiso galingumo režimas padidėja viena pakopa.

Prietaisui išjungti po to, kai ekrane nušvis «4», dar kartą paspauskite displėjaus mygtuką,tuomet prietaisas išsijungs, ir displėjuje nušvis «-».

Naktinis režimas

«Naktinio režimo» nustatymuose galima užduoti prietaiso automatinio išjungimo laiką.

Prieš nustatant prietaisą darbui «naktiniu režimu», reikia užduoti norimą galingumo režimą, ką galima padaryti mygtuku, kuris yra prietaiso displėjuje.

Po to, kai ekrane nušvis norimas galingumo režimas, nuspauskite ir laikykite 3 sekundes, tada prietaisas persijungs į «naktinį režimą». Displėjuje pradės mirksėti šviesos diodas LED. Ekrane švytės «0».

Tokioje padėtyje, paspaudus perjungimo mygtuką displėjuje galima užduoti laiką nuo «1» iki «9» valandų, kurį šildytuvas dirbs su užduotu galingumu.

Po to, kai ekrane nušvis reikiamas prietaiso darbo laikas «naktiniu režimu», atleiskite mygtuką. Po 5 sekundžių išsidėstęs displėjuje šviesos diodas pradės švytėti nuolat. Displėjuje bus rodomas nustatytas šildytuvo darbo «naktinis» galingumo režimas.

Prietaisui dirbant «naktiniu režimu» galima, naudojant išsidėsčiusį displėjuje mygtuką, pakeisti užduotą galingumo režimą.

Kaip sužinoti likusį naktinio režimo laiką

Norėdami sužinoti likusį prietaiso darbo «naktiniu režimu» laiką, Nuspauskite ir 3 sekundes laikykite displėjaus mygtuką. Ekrane bus rodomos likusios valandos.

Naktinio režimo išjungimas

Nuspauskite ir 3 sekundes laikykite displėjaus mygtuką. Perjunginėkite galingumo režimą tol, kol displėjaus ekrane bus rodomas «0». Po penkių sekundžių prietaisas išsijungs.

Apsaugos nuo apsivertimo sistema

Pasukus prietaisą 30° kampu į dešinę arba į kairę, automatiškai suveikia apsaugos nuo apsivertimo sistema. Įvyks atsijungimas nuo tinklo ir ekrane nušvis «Е».

Norint vėl įjungti prietaisą, jį reikia pastatyti horizontaliai. Ištraukite šildytuvo maitinimo laidą iš rozetės, palaukite 5 sekundes ir, laikantis aukščiau išdėstytų instrukcijų, įjunkite prietaisą.

Distancinio valdymo pultas (DV)

Paspaudus vieną iš DV pulte išsidėsčiusių mygtukų «1», «2», «3» arba «Max» (maksimumas), prietaisas veiks galingumo režimu*, nustatomu nuspaustu mygtuku.

Norėdami pakeisti prietaiso galingumo režimą, paspauskite vieną iš mygtukų «1», «2», «3» arba «Max».

Prietaisui išjungti paspauskite mygtuką «Power».

Naktinis režimas

Prieš nustatant prietaisą darbui «naktiniu režimu», reikia užduoti norimą galingumo režimą, paspaudžiant vieną iš DV pulte išsidėsčiusių mygtukų «1», «2», «3» arba «Max».

Nuspauskite ir 3 sekundes laikykite mygtuką «į apačią», vieną iš (automatinio režimo) mygtukų «Auto Mode», displėjuje ims mirksėti šviesos diodas LED. Displėjaus ekrane švytės «0».

Tokioje padėtyje naudojant mygtukus «Auto Mode», «į apačią» ir «D» (į viršų), galima nustatyti darbo «naktiniu režimu» laiką, jo valandos bus rodomos displėjuje.

Po 5 sekundžių, kai ekrane nušvis reikiamas prietaiso darbo laikas «naktiniu režimu», išsidėstęs displėjuje šviesos diodas (LED) pradės švytėti nuolat. Displėjuje bus rodomas nustatytas šildytuvo darbo «naktinis» galingumo režimas.

Kaip sužinoti likusį naktinio režimo laiką

Norėdami sužinoti likusį prietaiso darbo «naktiniu režimu» laiką, nuspauskite ir 3 sekundes laikykite displėjaus mygtuką «Ñ» (į apačią), vieną iš (automatinio režimo) mygtukų «Auto Mode». Displėjaus krane bus rodomos likusios valandos.

Naktinio režimo išjungimas


Naktiniam režimui išjungti naudokite

mygtuką «Power».

 

Galingumo režimas

Galingumas, W

1

1800

2

2200

3

2600

4

3000

SPAUSDINTI